प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई कोरोना सङ्क्रमण

0
60
df]/ª, !) ;fpg . k|b]z g+ ! sf d'VodGqL /fh]Gb|s'df/ /fO{ k|b]z :jf:Yo cfk"lt{ Joj:yf s]Gb| lj/f6gu/df dªunaf/ cfof]lht sfo{qmddf cTofw'lgs :jf:Yo ;fdfu|L oGq h8fg ePsf] rf/ yfg PDj'n]G; x:tfGt/0f ;df/f]xdf dGtJo JoSt ug'{x'Fb} . k|b]z ;/sf/n] klxnf] r/0fdf rf/ lhNnf c:ktfnx?nfO{ rf/ yfg PDj'n]G; x:tfGt/0f u/]sf] 5 . t:jL/ M dgf]h bfxfn, /f;;

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बन्धु पोखरेलका अनुसार मुख्यमन्त्री राईलाई हिजाे गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा कोरोना पुष्टि भएको हो ।

राईसँगै उनकी पत्नी शोभा पाठक, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार जीवन राईलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण भएसँगै मुख्यमन्त्री राईले भेटघाट लगायतका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए । सङ्क्रमित सबैको अवस्था भने सामान्य रहेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here