शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वोच्च रिट दर्ता

0
35
sf7df8f}F, ^ r}t . k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf, k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df cfOtaf/ pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnosf k|ltlglwx?;Fu g]kfnsf] cGt//fli6«o Jofkf/ jt{dfg l:ylt af/] hfgsf/L lnFb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

यसअघिको दरपिठको आदेश बदर गरी सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले दरपिठको आदेश बदर गरी उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । सो आदेशसँग रिट दर्ता भएको छ । उक्त रिटमा पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा उपलब्ध नगराउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।

सरकारलाई समर्थन गर्न दल विपक्षी हुन नसक्ने जिकिरसहित अधिवक्ता पोखरेलले देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा उपलब्ध नगराउन माग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here