शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार छाडे

0
54
sf7df8f}F, ^ r}t . k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf, k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df cfOtaf/ pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnosf k|ltlglwx?;Fu g]kfnsf] cGt//fli6«o Jofkf/ jt{dfg l:ylt af/] hfgsf/L lnFb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छाडेका छन् । बुधबार बिहान सपरिवारसहित देउवा बालुवाटारबाट धुम्बाराहीको भाडाको घरमा सरेका हुन् ।

बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नो घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले केही समय उनी धुम्बाराहीस्थित घरमा भाडामा बस्न देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here