राष्ट्रपतिले गरिन् पलाञ्चोक भगवतीको पूजा

0
43
knf~rf]s eujtL dlGb/ kl/qmddf ub}{ /fi6«klt e08f/L ag]kf, !& c;f]h M /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L j8fb;}Fsf] cf7f}F lbg dxfi6dLsf] cj;/df ;f]daf/ sfe|]knf~rf]ssf] kfFrvfn gu/kflnsf–( l:yt knf~rf]s eujtL dlGb/df k"hfkf7 Pjd bz{gkl5 dlGb/ kl/qmddf ug'{x'Fb} . tl:a/ M k]df nfdf÷/f;;

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वडादसैंको आठौं दिन आज महाअष्टमीका अवसरमा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–९ स्थित पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा  दर्शन एवं पूजाआज गरेकी छन्।

राष्ट्रप्रमुखबाट आजका दिन सो मन्दिरमा दर्शन एवं पूजाआजा गरिने परम्परा बमोजिम आज राष्ट्रपति भण्डारीले सो मन्दिरमा पूजाआजा र दर्शन गरेकी हुन्।

उनी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालमा अवतरण गरी बिहान १० बजे मन्दिर परिसर पुगेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले करिब १५ मिनेट पलाञ्चोक भगवतीको पूजा र दर्शन गरेकी थिइन्।

जिल्लाको साविक साठीघर भगवती गाविसको पलाञ्चोकमा अवस्थित पलाञ्चोक भगवती मन्दिर शक्तिपीठमध्येको एक हो।

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालबाट सात किलोमिटर पूर्वतर्फ रहेको लिच्छवीकालीन राजा मानदेवको पालामा बनेको सो मन्दिर धार्मिक पर्यटनको एक गन्तव्य पनि हो। यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्न आएका दर्शनार्थीको आज भीड लागेको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here