बालबालिकालाई जुकाको औषधि र भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै

0
43
sf7df8f}F, !! dªl;/ M b]ze/ /x]sf kfFr aif{ d'lgsf afnaflnsfnfO{ cfh / ef]ln le6fldg …PÚ / h'sfsf] cf}iflw v'jfOFb} . /fli6«o le6fldg P sfo{qmdcGtu{t 5 dlxgfb]lv % aif{ d'lgsf s/La @& nfv afnaflnsfnfO{ le6fldg P / ! b]lv % aif{;Ddsf s/La @$ nfv afnaflnsfnfO{ h'sfsf] cf}iflw v'jfOFb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सरकारले आज र भोलि  देशभरका बालबालिकालाई जुकाको औषधि र भिटामिन ‘ए’ खुवाउँदैछ । ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल  तथा १ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालबालिकालाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल सन् १९९३ देखि र जुकाको औषधि सन् २००१ देखि खुवाउन थालिएको हो ।

वर्षमा दुई पटक पहिलो चरणमा कात्तिक २ र ३ गते तथा दोस्रो चरणमा वैशाख ६ र ७ गते बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउने गरिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here